IPSEN
IPSEN

Használati feltételek

1. Tudomásulvétel

A jelenhonlapot („Honlap”) az Ipsen Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 9. em.) (a továbbiakban, kapcsolt vállalataival együttesen „Ipsen”) fejlesztette ki, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a társaság biztosítja, illetve annak megbízásából biztosítják harmadik személyek.

A Honlapra való belépés és annak használata az alábbi Használati feltételek és valamennyi irányadó jogszabály és rendelet hatálya alá esik. A Honlap Ön általi használatára ugyancsak vonatkoznak társaságunk Adatvédelmi szabályzatában foglaltak, amelyek hatálya – az adott körülményektől függően – kiterjed az Ipsen által, az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására, megosztására és tárolására alkalmazott eljárásokra.

A jelen Honlapra történő belépéssel és annak használatával Ön – korlátozás vagy feltétel nélkül – elfogadja a jelen Használati feltételeket és azoknak az alábbi 6. pont szerinti bármely módosítását.

2. A Honlap célja – Információk felhasználása

A Honlap olyan információkat tartalmaz, amelyek kizárólag a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény („Gyftv.”) 3.§ 12. bekezdésében meghatározott egészségügyi szakembereknek tehetők elérhetővé. A Honlapon elérhető információkat a Gyftv. 12.§ (1) bekezdése alapján, nem egészségügyi szakemberek számára elérhetővé tenni tilos. A Honlaphoz kizárólag egészségügyi szakemberek (Healthcare Professionals, „HCP-k”) férhetnek hozzá, illetve kizárólag ők vehetik igénybe a Honlap által nyújtott szolgáltatásokat. Amennyiben regisztrál a jelen Honlapra és igénybe veszi annak szolgáltatásait, Ön elismeri és szavatolja, hogy egészségügyi szakemberként dolgozik.

A Honlap használata regisztrációhoz kötött. A regisztráció során Ipsen ellenőrzi a Honlap látogatására vonatkozó jogosultságát a pecsétszám / alapnyilvántartási szám ellenőrzésével.

A jelen Honlap célja, hogy információkat nyújtson Önnek az Ipsen termékek („Termékek” vagy „Termék”) vonatkozáságban.A Honlap egy virtuális standot testesít meg, mely segítségével az egészségügyi szakemberek számára elérhetővé válnak a Termékekre vonatkozó széleskörű információk, tanulmányok, videók és előadások formájában. A Honlapon Ipsen időről-időre lehetőséget biztosít játékos feladatok megoldására, kvízjátékokban való részvételre. Az ezekben való részvétel minden esetben szabad választáson alapul. A honlapon keresztül lehetőség nyílik arra, hogy az Ipsen által a Honlapon közzétett brossúrákat az egészségügyi szakemberek megrendeljék, melyeket az Ipsen képviselői eljuttatnak számára.

A Honlapon elérhető anyagok informatív jellegűek, ám egyes betegeknek a Termékekkel való kezeléséről, valamint a Termékek adagolásának megválasztásáról Ön teljes mértékben önállóan dönt, az Ipsen vagy a Honlap részéről történő befolyás nélkül. A jelen Honlap keretében történő információszolgáltatás célja, hogy hasznos tanácsokat biztosítson az adott tárgykört illetően, azonban nem ajánlott a használata, és nem is használható fel döntéshozatali eszközként konkrét esetekben.

Az Ipsen nem vállal felelősséget az egészségügyi szakember által meghozott kezelésre vonatkozó döntésért és/vagy az alkalmazott adagolásért, ideértve azok hatásosságát (amelyet az Ipsen nem garantál), illetve az egészségügyi szakember döntéséből eredően vagy azzal kapcsolatosan felmerült károkért.  Ez a felelősség, egészségügyi szakemberként és a Honlap felhasználójaként, Önön nyugszik. Továbbá, a jelen Honlap használatával Ön felelősséget vállal a Honlap használatából eredő valamennyi lehetséges következményért.

Ön nem terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja, használhatja fel újra, közölheti másodlagosan, illetve nem használhatja fel kereskedelmi célokra a Honlapon található információkat, továbbá tudomásul veszi, hogy a jelen Honlapon látott vagy olvasott valamennyi információ szerzői jogvédelem alatt áll, kivéve, ha ettől kifejezetten eltérően rendelkezés alkalmazandó, ezért azok nem használhatóak fel a jelen Használati feltételekkel ellentétes célokra.

Ha a jelen bekezdés ettől eltérően rendelkezik, az Ipsen nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a Honlapon bemutatott anyagok Ön által történő használata nem sérti olyan harmadik felek jogait, amelyek nem állnak az Ipsen tulajdonában, illetve nem az Ipsen kapcsolt vállalkozásaként működnek. A fenti korlátozott felhatalmazás kivételével, az Ipsen vagy bármely másik fél licencét, vagy bármely információhoz kapcsolódó jogosultságát, illetve a tulajdonukban lévő szerzői jogokat nem adják át Önnek, illetve azokat nem ruházzák át Önre. A jelen Használati feltételek értelmében, az Ön hozzáférése kizárólag a jelen Honlap használatára korlátozódik.

A jelen Honlap az Ipsen és/vagy más felek birtokában lévő, védett információkat, technológiákat, Termékeket, folyamatokat vagy egyéb védett jogokat, illetve azokra való hivatkozást foglalhat magában. Az Ipsen és/vagy más felek harmadik személy védjegyére, szabadalmára, üzleti titkára, technológiájára, termékére, folyamatára és egyéb védett jogára vonatkozóan biztosított licenc vagy jogosultság nem kerül átadásra Ön számára, illetve azok Önre nem kerülnek átruházásra.

3. Szavatosság korlátozása

Bár az Ipsen megteszi az elvárható erőfeszítéseket annak biztosítása érdekében, hogy a Honlapon szereplő információk pontosak és naprakészek legyenek, az érintett információk között ennek ellenére előfordulhatnak pontatlanságok vagy elírások. Az Ipsen fenntartja a jogot ezen információk bármikor történő módosítására, helyesbítésére és/vagy javítására. Az Ipsen nem tesz szavatossági nyilatkozatot az érintett információk pontosságát illetően, továbbá nem vállal felelősséget a Honlap tartalmában előforduló hibákért vagy hiányosságokért.

VALAMENNYI ÁTADOTT INFORMÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ. IPSEN NEM VÁLLAL GARANCIÁT A JELEN HONLAPON SZEREPLŐ, ILLETVE ANNAK KERETÉBEN FELHASZNÁLT INFORMÁCIÓK HIÁNYTALANSÁGÁT VAGY PONTOSSÁGÁT ILLETŐEN. EBBŐL KÖVETKEZŐEN, A FELHASZNÁLÓNAK KÖRÜLTEKINTŐEN MEG KELL VIZSGÁLNIA AZ INFORMÁCIÓKAT AZOK FELHASZNÁLÁSÁT MEGELŐZŐEN. A JELEN HONLAPON FELTŰNTETETT INFORMÁCIÓKAT, A FELHASZNÁLÓ, EGYOLDALÚ DÖNTÉSE ALAPJÁN ÉS SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLHATJA FEL. A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG, AZ IPSEN, AZ IPSEN VÁLLALATCSOPORTHOZ TARTOZÓ BÁRMELY TÁRSASÁG, VALAMINT BÁRMELY FÉL, AMELY BEKAPCSOLÓDIK A JELEN HONLAP MEGALKOTÁSÁBA, LÉTREHOZATALÁBA, ILLETVE ANNAK AZ ÖN RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁBA ELUTASÍT MINDENFÉLE SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST VAGY FELELŐSSÉGVÁLLALÁST A JELEN HONLAPRA VALÓ BELÉPÉSBŐL, ANNAK FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY ANNAK FELHASZNÁLÁSRA VALÓ ALKALMATLANSÁGÁBÓL, ILLETVE A HONLAP TARTALMÁBAN ELŐFORDULÓ HIBÁKBÓL VAGY KIHAGYÁSOKBÓL EREDŐ KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN.

Ipsen szintén nem vállal felelősséget, illetve nem vállal kötelezettséget az információkhoz való hozzáférésből vagy azok felhasználásából eredő károkért, illetve az Ön eszközét vagy egyéb tulajdonát megfertőző számítógépes vírusokért.

4. Az Ön által szolgáltatott információk

Az Adatvédelmi szabályzat alapján személyes adatnak minősülő adatok kivételével, bármely közlés vagy információ, amelyet Ön a Honlapon keresztül feltölt, ideértve bármely adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot stb. (ha adott esetben ez lehetséges), nem minősül bizalmas és védett közlésnek vagy információnak.

Más személyekre vonatkozó személyes adatok megosztása a Honlapon keresztül tilos.

Amennyiben Ön, a Honlapon keresztül, személyazonosításra alkalmatlan adatokat szolgáltathat más személyekre vonatkozóan (például betegekre vagy azok képviselőire vonatkozóan), ezen esetekben Ön kijelenti és szavatolja, hogy felhatalmazással rendelkezik ezen adatok kezelésére, valamint megfelelő jogalappal bír az adatoknak a jelen Használati feltételekkel és az Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban történő felhasználására.

5. Következmények

Amennyiben az Ipsen tudomást szerez arról, hogy Ön megsértette a jelen Használati feltételekben foglaltakat, a társaság azonnali intézkedéseket tehet, ideértve a felhasználó bármely időpontban történő és előzetes értesítés nélküli eltiltását a Honlap használatától regisztrációjának törlése által. Amennyiben az Ipsen működését hátrányosan befolyásolja, illetve az Ipsent kár érte az Ön által elkövetett szerződésszegés következtében, a társaság – egyoldalú döntése értelmében – kártérítési igénnyel élhet Önnel szemben.

6. Módosítások

Az Ipsen bármikor jogosult módosítani jelen Használati feltételeket a jelen szabályzat frissítésével és az Ön értesítésével (e-mail útján, illetve a Honlapon belüli felugró ablak segítségével, amelyben felkérik Önt a módosított változat elfogadására, hogy folytatni tudja a Honlap használatát). A módosított Használati feltételek a frissítést követő 30 naptári napon belül lép hatályba. Amennyiben Ön nem fogadja el a módosított Használati feltételeket, ezt jelezheti megkeresés által lehetővé tett úton, a kapcsolódó e-mailben, vagy a felugró ablakban, majd ezt követően, a Honlapba való belépés és annak használatának felfüggesztésével. Látogasson el rendszeresen erre az oldalra, hogy megtekintse az Önre kötelezően vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozat aktuális változatát.

Az Ipsen fenntartja a jogot a jelen Honlap rendelkezésre állásának bármikor történő megszüntetésére, anélkül, hogy ennek következtében bármilyen felelőssége merülne fel Önnel vagy bármely más személlyel szemben. A Honlap megszüntetése esetén erről előzetes tájékoztatásban fog részesülni.

7. Szellemi tulajdon

A jelen Honlapon található tartalom a vonatkozó szellemi tulajdonhoz fűződő jogok alapján teljes körű védelmet élvez. Minden jog fenntartva az Ipsen javára.

Az Ipsen előzetes, írásbeli engedélye nélkül, a jelen Honlapban foglalt tartalom nem sokszorosítható, nem jeleníthető meg, illetve bármely egyéb módon sem használható fel.

8. Nemkívánatos események

Valamennyi nemkívánatos eseményről és termékminőségi panaszról bejelentést kell tenni. Ön, egészségügyi szakemberként, szavatolja és vállalja, hogy bejelentést tesz bármely, a Termék használatával összefüggésbe hozható nemkívánatos eseményről vagy termékminőségi panaszról az alábbi hivatkozáson belül elérhető bejelentővonal segítségével: https://ogyei.gov.hu/mellekhatasok_jelentese. A nemkívánatos eseményeket az Ipsen helyi Farmakovigilanciai osztálya („Farmakovigilanciai osztály”) felé is jelenteni kell:

Zajzon Gergely, MD (LPM)

Telefon: +36-20-960-4294

E-mail: mellekhatas.hungary@ipsen.com

„nemkívánatos esemény”: a vizsgálati készítménnyel kezelt beteg vagy a vizsgálati alany egészségi állapotában bekövetkező kedvezőtlen változás, amely nem áll szükségszerűen oki összefüggésben az alkalmazott kezeléssel; Nemkívánatos esemény lehet bármely kedvezőtlen és nem szándékos változás (pl. laboratóriumi rendellenességek), a vizsgálati készítmény használatához kapcsolódó átmeneti tünet vagy betegség.”

A Termék használatával összefüggésbe hozható alábbi jelentésre kötelezett helyzetekről szintén jelentést kell tenni a Farmakovigilanciai osztály felé, függetlenül attól, hogy felmerült-e kapcsolódó nemkívánatos esemény vagy sem. Ide sorolhatók a következők:

 • Gyógyszer Honlapa várandósság és/vagy szoptatás ideje alatt és/vagy apai kitettség
 • Túladagolás
 • Helytelen Honlap
 • Visszaélés
 • Használati utasítástól eltérő Honlap
 • Gyógyszerelési hiba
 • Foglalkozási kitettség
 • Terápiás hatásosság hiánya
 • Bármely fertőző kórokozó gyógyszer útján történő átvitele
 • Gyógyszerkölcsönhatás
 • Váratlan pozitív hatás
 • Hamisított és megtévesztő gyógyszerek

Termékminőségi panaszok (PC):

Az Ipsen tudomására jutott (bármely forrásból származó) írásbeli, elektronikus vagy szóbeli közlés, amely valamely Termék, eszköz vagy összetevő állítólagos hiányosságára vonatkozik, amely az alábbi területeket érintően merülhetett fel: tervezés, megjelenés, íz, szag, azonosíthatóság, minőség, eltarthatóság, megbízhatóság, biztonságosság, hatásosság vagy teljesítmény.

A panasz annak jelzésére szolgál, hogy a Termék vagy eszköz nem felel meg a vásárló vagy a felhasználó minőségi vagy teljesítménybeli elvárásainak (ideértve a Termékcímkézésre és csomagolásra vonatkozó panaszokat is).

A Termékben előforduló hiba, a Termék romlása vagy a használat során észlelt változások, valamint a Termék vagy eszköz helytelen alkalmazása és/vagy az azzal összefüggésben bekövetkezett baleset Termékpanasznak tekintendők.

A Termékpanaszokat a Farmakovigilanciai osztály felé kell jelenteni.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Használati feltételekben foglalt bármely rendelkezés érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, az nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát, amelyek továbbra is korlátozás nélkül érvényben maradnak, kivéve, ha az érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság a jelen Használati feltételek valamely nélkülözhetetlen rendelkezését érinti.

10. Irányadó jog és vitarendezés

A Honlapot az Ipsen ellenőrzi, működteti, és frissíti Magyarországon. A Honlap kifejezetten magyarországi felhasználásra készült. Az Ipsen nem vállal felelőséget azért, hogy a Honlap a magyarországitól eltérő területen is helytálló tartalommal rendelkezik, különösen tekintettel arra, hogy a Termékek hasonló névvel, kiszerelésben, csomagolással, illetve azonos feltételekkel elérhetőek lehetnek Magyarország területén kívül is. A Honlapon feltüntetett termékek csomagolása, címkézése, kiszerelése jelölése országonként különböző lehet. Amennyiben Magyarország területén kívül használja a Honlapot, illetve annak a tartalmát, akkor az Ön saját felelőssége, hogy azt a helyi jogszabályokkal összhangban tegye.

A jelen Használati feltételekre és a Honlap Ön általi használatára a magyar jogszabályok irányadóak.

A békés úton nem rendezhető jogviták tekintetében a magyarországi bíróságok illetékesek.

Utolsó frissítés dátuma: 2021.január 14.

Vissza
IPSEN