IPSEN
IPSEN

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat bemutatja, hogy hogyan gyűjti, tárolja és használja fel, az adatkezelő, az Ipsen Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság („Ipsen”), a jelen honlapot („Honlap”) használó természetes személyek („Felhasználók”) személyes adatait.

A Honlapon történő regisztráció során, Ön – korlátozás vagy feltétel nélkül – elfogadja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, valamint azt, hogy az Ipsen bármikor jogosult módosítani jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a jelen szabályzat frissítésével és az Ön értesítésével (e-mail útján, illetve a Honlapon belüli felugró ablak segítségével, amelyben felkérik Önt a módosított változat elfogadására, hogy folytatni tudja a Honlap használatát). A módosított Adatvédelmi nyilatkozat a frissítést követő 30 naptári napon belül lép hatályba. Amennyiben Ön nem fogadja el a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot, ezt jelezheti megkeresés által lehetővé tett úton, a kapcsolódó e-mailben, vagy a felugró ablakban, majd ezt követően, a Honlapra való belépés és annak használatának felfüggesztésével. Látogasson el rendszeresen erre az oldalra, hogy megtekintse az Önre kötelezően vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozat aktuális változatát.

A gyűjtött adatok

A Honlap használatához szükséges fiók létrehozása érdekében, az Ipsen gyűjti és kezeli az Ön személyes adatait, ideértve:

  • felhasználónév,
  • jelszó,
  • név,
  • pecsétszáma / alapnyilvántartási száma,
  • e-mail cím,
  • lakcím,
  • telefonszám.

A Honlap egy virtuális standot testesít meg, mely segítségével az egészségügyi szakemberek számára elérhetővé válnak az Ipsen termékekre vonatkozó széleskörű információk, tanulmányok, videók és előadások formájában.

Az egészségügyi szakembereknek lehetőségük van a Honlapon keresztül felvenni a kapcsolatot az Ipsennel, , a kiválasztott brossúrákra igényt leadni, amit az Ipsen képviselői fognak átadni.

A Honlap lehetőséget biztosíthat kvíz kérdések kitöltésére. Ebben az esetben Ipsen kezeli az egészségügyi szakemberek által önkéntesen megadott válaszokat.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Elérhetőségi adatait azzal a céllal használjuk fel, hogy hozzáférést biztosítsunk Önnek a Honlaphoz, illetve. Reagálunk a honlapon keresztül megadott brossúra igényeire. Ezen adatok kezelését az Ön hozzájárulása alapján végezzük.

Ön a regisztráció során a vonatkozó check boxok kipipálásával járul hozzá az egyes adatkezelési célokhoz.

A Honlap olyan információkat tartalmaz, amelyek kizárólag a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény („Gyftv.”) 3.§ 12. bekezdésében meghatározott egészségügyi szakembereknek tehetők elérhetővé. A Honlapon elérhető információkat a Gyftv. 12.§ (1) bekezdése alapján, nem egészségügyi szakemberek számára elérhetővé tenni tilos. Annak érdekében, hogy Ipsen eleget tegyen jogszabályi kötelezettségének, a Honlap használatának jogosultságát a pecsétszám / alapnyilvántartási szám ellenőrzésével végzi el. A pecsétszám / alapnyilvántartási szám ellenőrzése az Ipsen jogos érdeke, mivel e nélkül lehetetlen eleget tenni jogszabályban foglalt kötelezettségének.

A kvízjáték során megadott válaszait Ipsen a kvízjáték során meghatározott célok elérése érdekében kezeli, az Ön kifejezett hozzájárulása alapján.

Címzettek

Személyes adatait – az Ön hozzájárulása nélkül – nem értékesítjük, nem osztjuk meg, illetve más módon sem tesszük elérhetővé harmadik felek számára, kivéve, ha ezt valamely irányadó jogszabály, bírósági végzés vagy kormányzati rendelet kötelezően előírja számunkra, illetve amennyiben ezen közzétételre valamely belföldön vagy külföldön folytatott bűnügyi nyomozás vagy eljárás elősegítése érdekében van szükség.

Az adatokat a Honlap üzemeltetése céljából adatfeldolgozóként kezeli továbbá a JACSOMEDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 13-09-115233; Adószám: 14056097-2-13; Székhely: 2151 Fót, Tarló utca 22.). Az Ipsen, mint adatkezelő és az adatfeldolgozó között az adatfeldolgozás biztonságát biztosító szerződéses kapcsolat áll fenn.

Nemzetközi adattovábbítás

Az Ipsen, adatkezelőként, egy vállalatcsoport tagja, és jogos érdeke fűződik a személyes adatok belső adminisztratív célú továbbításához a vállalatcsoporton belül, ideértve a Honlapot igénybe vevő Felhasználó személyes adatainak kezelését is.

Személyes adatai kezelését szolgáltatók, illetve az Ipsen nem EU országokban működő, olyan kapcsolt vállalatai is végezhetik, ahol nem megfelelő szintű a személyes adatok védelme. Az Ön személyes adatainak védelme érdekében, az Ipsen – ahol ezt szükségesnek ítéli meg – adattovábbítási megállapodásokat fog kötni, amelyek magukban foglalják az Európai Bizottság által ajánlott használati feltételeket, illetve Kötelező erejű vállalati szabályokat (Binding Corporate Rules, BCRs), amennyiben a vállalatcsoporton belül személyes adatok továbbítására kerül sor. Az érintett szerződést, vagy a Kötelező erejű vállalati szabályokat – kérésére – a rendelkezésére bocsátjuk.

Az adatmegőrzés időtartama

A regisztráció törlését követően nem őrizzük meg azon adatait, amelyeket a Honlap rendelkezésre bocsátása és használata érdekében használtunk fel Önnel kapcsolatban.

Adatbiztonság

Személyes adatait biztonságos szervereken tároljuk, és szigorúan bizalmasan kezeljük, az irányadó jogszabályokban és rendeletekben, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban és az Ipsen belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelően. Ön felelősséggel tartozik azért, hogy titkosan kezelje egyedi jelszavát és fiókja adatait.

A Honlapon belül nem kerülnek megőrzésre az Ön személyes adatai.

Az Ön jogosultságai

Személyes adataival összefüggésben, Ön az alábbi jogosultságokkal rendelkezik az adott körülményektől és az irányadó jogszabályoktól függően:

Jogosultság Mit jelent ez?
1. Hozzáféréshez való jog Ön jogosult hozzáférni az Ipsen által Önnel kapcsolatban kezelt adatokhoz.
2. Helyesbítéshez való jog Önnek jogában áll pontatlan vagy hiányos adatai helyesbítését kérni.
3. Törléshez való jog Ezt másként az „elfeledtetéshez való jogként” is nevezik, és egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy Ön kérheti adatai törlését vagy eltávolítását, amennyiben az Ipsen nem rendelkezik a további felhasználást alátámasztó indokkal. A törléshez való jog nem általános érvényű; vannak kivételt képező helyzetek.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog Bizonyos körülmények esetén, Önnek jogában áll letiltani vagy korlátozni adatainak további felhasználását. Az adatkezelés korlátozása esetén, az Ipsen továbbra is tárolhatja az Ön adatait, azonban a továbbiakban nem használhatja fel azokat.
5. Adathordozhatósághoz való jog Önnek, bizonyos körülmények fennállása esetén, jogában áll személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni.
6. Tiltakozáshoz való jog Bizonyos körülmények esetén, Önnek jogában áll tiltakozni bizonyos típusú adatkezelési eljárásokkal szemben.

Amennyiben további információkat szeretne megtudni a jogaival kapcsolatban, vagy amennyiben gyakorolni szeretné ezen jogosultságait, illetve, ha panasza van adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a dosing@ipsen.com e-mail címre.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy hozzáfűzni valója van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, forduljon e-mail üzenetben az Ipsen Adatvédelmi tisztviselőjéhez a dataprivacy@ipsen.com címen.

Amennyiben elégedetlen a panaszára kapott válasszal, illetve úgy véli, hogy adatainak kezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak, panaszával az illetékes adatvédelmi hatósághoz is fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)

vagy

jogában áll bírósági eljárást kezdeményezni.

Leiratkozás a Honlap használatáról

A regisztrációja törlésével, bármikor leiratkozhat annak használatáról.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat kelte: 2021. január 14.

Vissza
IPSEN